Hybridná solárna jednotka EasySolar 3000VA / 24V

Cena: 2065.00 €
Hybridná solárna jednotka EasySolar 3000VA / 24V Komplexné riešenie pre váš ostrovný alebo hybridný solárny systém. K jednotke pripojíme solárne panely, batériu, elektrocentrálu alebo rozvodnú sieť, spotrebiče a máme profesionálny 1f systém
V prípade záujmu o objednanie tovaru nás neváhajte kontaktovať

Detaily produktu

Hybridná solárna jednotka EasySolar 3000VA / 24V

EasySolar 3000 pomáha k maximálnej miere energetickej nezávislosti na rozvodnej sieti. Zlučuje menič / nabíjačku, solárne MPPT regulátor, monitoring vstavaný aj vzdialený a rozvody striedavého AC prúdu vrátane istenia do jedného kompaktného zariadenia. Ľahko sa inštaluje, je nenáročný na priestor a minimalizuje nutnú kabeláž. Sofistikovane a automaticky uprednostňuje využívanie vyrobenej solárnej energie a minimalizuje odbery z rozvodnej siete. Je určený pre napájanie 230 V AC jednofázových spotrebičov.

základné informácie
EasySolar – solárny systém jednoducho s podporou vlastnej spotreby

– Minimalizuje odber energie z rozvodnej siete a uprednostňuje vyrobenú  a naakumulovanou solárnu energiu
– Maximálna solárne zisky vďaka rýchlemu MPPT solárnemu regulátora
– Robustný a odolný čisto sínusový menič DC / AC
– Bezobslužný plne automatizovaný chod
– Veľmi rýchle pripojenie k rozvodnej sieti pri preťažení, alebo pri vybitej batérii
– Funkcia GridAssist – pri preťažení odoberá zo siete iba energiu, ktorú nedokáže dodať zo svojich zdrojov
– Odolný “blackoutu” – pracuje úplne nezávisle na rozvodnej sieti
– Možné nastaviť s dodávkou, alebo bez dodávky prebytkov do rozvodnej siete
– Nulové odbery energie z rozvodnej siete, ak je dostatok solárnej energie
– Možnosť vizualizácie aktuálneho prevádzkového stavu vr. dlhodobých štatistík cez internet zadarmo a na integrovanom zariadení ColorControl GX
– Jednoduchá a rýchla inštalácia bez nutnosti dodatočného nastavovania
– Záruka 5 rokov

oblasť použitia
Komplexné multifunkčné riešenie pre rodinné domy, rekreačné objekty, chaty a podobne. Systém zvyšuje Vašej energetickú nezávislosť vlastnú vyrobenú elektrinou a napája energiou spotrebiče aj v prípade výpadkov dodávok štandardnej rozvodnej siete (blackout).

Solárny systém EasySolar je určený najmä pre prevádzku s dostupnou rozvodnou sieťou s obmedzeným rozsahom výpadkov dodávok energie. Môže však fungovať aj v kombinácii so záložným zdrojom typu generátor alebo aj úplne v autonómnom režime tzv. Ostrovnom prevádzky bez doplnkového zdroja energie. Pre EasySolar nie je problém ani prítomnosť ďalšieho zdroja energie ako veterné turbíny alebo existujúceho solárneho systému napojeného na spoločnú batériu a fungujúce nezávisle na EasySolaru (napríklad pri rozšírení existujúcich malých FV systémov).

EasySolar nie je určený na rozšírenie existujúcich sieťových elektrární.

popis EasySolaru
EasySolar funguje ako centrálna jednotka. Priamo na nej sa pripájajú fotovoltaické panely – zdroj solárnej energie, batérie pre skladovanie energie, prípojka rozvodnej siete ako záložný zdroj a spotrebiče. Chod a celkové fungovanie riadia vnútornú sofistikovanou logikou.

Ide o kompaktné zariadenie dva v jednom spájajúce zariadenie menič / nabíjačku (MultiPlus) a solárne MPPT regulátor a vstavaný aj vzdialený monitoring. Menič / nabíjačka odoberá vyrobenú energiu priamo zo solárneho systému a / alebo energiu uloženú v batérii, premieňa ju na striedavý prúd a napája pripojené 230 V AC spotrebiče. V najnutnejších prípadoch (pozri ďalej) využíva aj energiu z distribučnej siete (alebo iného zdroja, napríklad generátora). Solárny MPPT regulátor maximalizuje množstvo vyrobenej energie z fotovoltaických panelov, odovzdáva energiu meničmi / nabíjačke pre napájanie spotrebičov a prebytky energie ukladá do batérie pre jej budúce využitie v čase nedostatku solárnej energie (napríklad v noci).

Základný princíp fungovania EasySolaru
EasySolar vyrába elektrickú energiu zo slnka, priamo ju využíva pre napájanie štandardných 230 V AC spotrebičov alebo ju v prípade prebytkov vie uskladniť v batérii pre neskoršie využitie. V nutných prípadoch dokáže využívať aj energiu rozvodnej siete / generátora, na ktoré nie je funkčne nijak závislý. Maximálne uprednostňuje využívanie vlastnej vyrobenej solárnej energie pred energiou z rozvodnej siete. Odber energie z rozvodnej siete je minimalizovaný na najnutnejšie množstvo a to len v týchto prípadoch:
a) Batéria je úplne vybitá. EasySolar odoberie minimálne potrebné množstvo, aby batériu čiastočne dobil na najnutnejšie bezpečnú úroveň. Je to ochranné opatrenie proti hlbokému a dlhotrvajúcemu vybitie, ktoré predĺži životnosť batérie.
b) Raz za 28 dní (továrenské nastavenia) je vykonané ochranné dobitie batérie do plného stavu, tým sa predĺži životnosť batérie.
c) Dôjde k preťaženiu meniča. Záťaž (odber spotrebičmi) je aktuálne vyššia, než koľko je menič schopný zabezpečiť z energie zo slnka a / alebo z batérie. V tejto situácii si EasySolar pomôže energiou z rozvodnej siete. Prednostne je odoberaná vlastnej energie zo solárneho systému a / alebo z batérie, najnutnejšie potrebné množstvo energie je odoberané z rozvodnej siete. Akonáhle sa odber spotrebičmi zníži pod určitú hranicu, je odber energie z rozvodnej siete ukončený.

S alebo bez dodávok energie do siete.
Ak je k dispozícii rozvodná sieť, MultiPlus podľa nastavenia môže dodávať / alebo nikdy nedodáva energiu späť do distribučnej siete. V našich podmienkach je preferované nastavenie bez dodávok do rozvodnej siete- solárnej energie, ktorú aktuálne nespotrebujú ani spotrebiče (výroba energie zo slnka je vyššia ako jej aktuálna spotreba) a nie je odkladateľná v batérii (tá je v danú chvíľu nabitá), tak HUB-1 nevyrobí, čo zaistí automatickým tlmením výroby integrovaným MTTP solárnym regulátorom.

Nezávislosť na rozvodnej sieti
Fungovanie EasySolaru nie je priamo závislé na prítomnosti rozvodnej siete. Aj v prípade výpadku siete (porucha) alebo jej odstávky zariadenia ďalej funguje, nabíja batérie zo solárnych panelov a napája spotrebiče. Pri dostupné rozvodnej sieti ju EasySolar síce detekuje, ale ak ju nemusí využívať, tak z nej nič neodoberá a to ani v minimálnom množstve.

sofistikovaný softvér
Pre integrovaný menič / nabíjačku existuje viac verzií softvéru, ktoré môžu byť použité na rôzne účely a nastavenia. Štandardne je od výrobcu použitý softvér rady 100, v ktorom sa EasySolar chová ako prostá Úpská (vhodné napríklad v kombinácii s generátorom ako zdrojom AC). Ak je k dispozícii zdroj AC, využíva ju v plnom rozsahu a neuprednostňuje vyrobenú solárnu energiu. Pre sofistikované fungovanie popísané v tomto dokumente, teda maximálne využívanie solárnej energie a minimalizáciu odberov zo siete, je v EasySolaru nahradený pôvodný softvér špeciálnou verziou rady 300 s funkciou HUB-1.

Pri zámeru obstaranie EasySolaru so sofistikovanou logikou maximálneho využívania solárnej energie musí byť tento zámer oznámený spoločnosti Neosolar. Zaistíme vhodnú verziu softvéru aj vlastné kompletné nastavenie EasySolaru. Pokiaľ budú spoločne s EasySolarem použitia inej batérie než od spoločnosti Neosolar, musí byť oznámená kapacita tejto batérie a odporúčané hodnoty absorpčného (absorption) a udržiavacieho (float) dobíjacieho napätia. Len tak zaistíme správnosť nastavenia a dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému.

Stručný opis integrácie EasySolaru
Pri štandardných rodinných domov je prítomná trojfázová prípojka. Jednotlivé fázy sú privedené do hlavného rozvádzača a na každú fázu sú zapojené vybrané jednofázové spotrebiče alebo okruhy. EasySolar sa jednoducho vsunie na jednu vybranú fázu pred vstup do hlavného rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa potom na daný zálohovaný okruh napoja vybrané spotrebiče, ktoré chceme napájať prednostne solárnou energiou a zálohovať z batérie.

Po navýšenie výkonovej kapacity je možno viac EasySolarů radiť paralelne.

Zariadenie je koncipované ako jednofázové. V prípade potreby je možné z troch samostatných jednotiek vytvoriť aj trojfázový systém.

Výkonové charakteristiky a vlastnosti
EasySolar je schopný napájať spotrebiče výlučne len zo solárneho systému a / alebo batérie bez nutnosti využívať sieť až do všeobecného odberu spotrebičmi cca 3000VA / 2400W. Odporúčame tak na EasySolar napájať spotrebiče bežne odoberajúce súhrnne maximálne 2400 W a len výnimočne a časovo obmedzene i viac.

Ak je odber spotrebičmi ešte vyšší ako 2400W (táto hranica je nastaviteľná) a je súčasne k dispozícii rozvodná sieť, začne EasySolar využívať energiu rozvodnej siete, aby predišiel svojmu preťaženiu. Za tohto stavu sa snaží maximum energie odoberať z batérie a minimum aktuálne potrebnej energie z rozvodnej siete. Pripojenie siete je plynulé bez prerušenia napájanie spotrebičov. Pri odznení preťaženia je rozvodná sieť automaticky odpojená a energia sa odoberá opäť iba z batérie. Odpojenie od siete je plynulé bez prerušenia napájanie spotrebičov. Jedná sa o unikátnu funkciu GridAssist. Pokiaľ nie je pri vyšších odberoch ako 2400 W k dispozícii rozvodná sieť, môže dôjsť k nedestruktivnímu preťaženiu meniča EasySolaru s prerušením dodávky napájanie spotrebičov (nie je dostatočný výkon meniča). V stave preťaženia má EasySolar snahu automaticky obnoviť napájanie spotrebičov. Ak preťaženie pretrváva, prejde menič EasySolaru do trvalého stavu zlyhania (nabíjanie batérie solárnym systémom ale ďalej funguje nezávisle na meniči). Odblokovanie a uvedenie do štandardného prevádzkového stavu vykonáme jednoduchým manuálnym vypnutím a zapnutím na čelnom paneli EasySolaru.

Maximálny súhrnný odber spotrebičmi nesmie prekročiť cca 13500 W. Ide o súčet maximálneho trvalého výstupného výkonu meniča 2400 W (odber zo solárneho systému a / alebo z batérie) a maximálneho prenosového výkonu zo siete 11100 W (až 50 A). EasySolar je schopný na svoje výstupy zlúčiť výkon meniča a prenášaný výkon zo siete. Ak sa stane, že bude odber vyšší ako 13500 W, tak sa buď menič EasySolar preťaží (odber z batérie) a zariadenie zahlási poruchu a / alebo vypadne niektorý z AC ističov na vstupe alebo výstup z EasySolaru. Vždy sa jedná o nedeštruktívne stavy, ktoré možno rýchlo odstrániť a zariadení funguje ďalej. Pripájanie rozvodnej siete pri preťažení meniča sa deje veľmi rýchlo do cca jednej sekundy. Nehrozí tak prerušenie dodávky napájania.
Vstavaný solárny MPPT regulátor 150/70 má maximálny trvalý výstupný prúd 70 A (nabíjací prúd batérie). Optimálny odporúčaný výkon FV panelov je 2000W. Na MPPT regulátor je ale možné pripojiť ľubovoľný výkon FV pole (teda napríklad 4000 Wp). Solárny regulátor ale bude pri potenciálne vyšších solárnych ziskoch obmedzovať výkon z panelov na maximálnu hodnotu nabíjacieho prúdu 70A. Pri tomto výkonovom obmedzovaní nedochádza k zahrievaniu regulátora. Zisky z FV panelov sú znižované posunom optimálneho bodu výkonu na prúd-napäťové krivke. Predimenzovaním výkonu FV pole nemožno MPPT regulátor poškodiť. Predimenzovanie veľkosti FV pole sa uplatňuje v systémoch pre docielenie zvýšenie solárnych ziskov v zimnej polovici roka, pričom nevadí obmedzovanie výroby v lete.

Solárny MPPT regulátor 150/70 má povolené maximálne napätie z panelov 150 V. Táto hodnota nesmie byť za žiadnych okolností prekročená! V opačnom prípade hrozí trvalé poškodenie regulátora. Pri použití štandardných veľk

ých 60-tich článkových panelov o výkone cca 250 Wp a rozmere cca 100 x
166 cm môžeme panely radiť maximálne po troch do série. Ak tak chceme inštalovať napríklad šesť týchto panelov o súhrnnom výkone 1500 Wp, vytvoríme dve paralelné sekcie po troch paneloch zapojených do série. Tejto konfigurácii sú uspôsobené prípoje jednotky EasySolar a to vybavením trie
mi pary konektorov (na každú paralelné sekcii jeden vlastný pripojovací pár konektorov). MPPTregulátor nedokáže zvýšiť nízke napätie panelov na vyššie napätie batérie.

Pri dimenzovaní zohľadňuje aj to, že s klesajúcou teplotou panelov rastie výstupné napätie z panelov (zimné obdobie)! Nemožno tak zohľadniť iba napätie samotných panelov naprázdno (Voc), ale je tiež nutné zohľadniť vplyv teploty panelov na výstupnej

ľahké pripájanie
Celé zariadenie je montážno priateľské v štýle zapoj a funguj. Veľkou prednosťou EasySolaru je vnútorný káblové prepojenie meniče / nabíjačky a solárneho MPPT regulátora na spoločnú batériu v kombinácii s istením. To uľahčuje a zrýchľuje vlastnú montáž. Všetky hlavné prípoje sa realizujú v spodnej časti EasySolaru:

 

Výhody DC systému
EasySolar nemožno funkčne kombinovať so štandardnými sieťovými elektrárňami vybavené sieťovými meničmi. EasySolar má tú výhodu, že proces nabíjania batérie sa celý realizuje vo jednosmernom DC napätia (FV panely-MPPT solárny regulátor-batérie). Súčasne EasySolar využíva práve vyrobenú solárnu energiu k priamemu napájaniu pripojených spotrebičov prevodom z jednosmerného (DC) napätie na striedavú (AC) formu. Práve vyrobená energia je tak priamo využívaná spotrebičmi aby musela byť najprv uložená do batérie. Tým sa ďalej obmedzujú energetické straty a opotrebovanie batérie. Oproti iným systémom sa sieťovými meničmi tu nie sú zbytočné straty prevodom energie na striedavú formu a zase späť na jednosmernú (batérie). Zbytočne tak systém neprichádza o energii jej transformáciou.

Vstavaný monitoring Color Control GX – Vzdialené sledovanie kdekoľvek a kedykoľvek
Na veľkom a farebnom displeji sa prehľadne zobrazuje aktuálny prevádzkový stav vrátane hodnôt. Prehľadne vidíte aktuálny stav celého systému:

Pomocou LAN kábla, alebo prídavného wi-fi modulu (oboje nie je súčasťou displeja) pripojíte Color Control GX k internetu a máte možnosť zadarmo plne sledovať Váš systém kedykoľvek a kdekoľvek na svete cez VRM portál výrobcu Victron (registrácia a využívanie zdarma). Zhromažďujú sa tu dáta za posledných niekoľko mesiacov a vizualizujú sa do prehľadných grafov. Máte podrobné informácie o napätí, prúdu a výkonu na strane Batérie, miere nabitia batérie v%, solárnych ziskoch priebehu dňa a fázach dobíjanie batérie solárnym systémom. Viete, kedy bola pripojená rozvodná sieť a koľko energie bolo odobraté. Pre viac informácií môžete vyskúšať demo účet pre vzdialené sledovanie tu: https://vrm.victronenergy.com/. Ukážka vizualizácia solárnych ziskov (horný graf) a priebeh napätia (modrá krivka) a prúdu (oranžová krivka) na batériu (spodná graf) za posledných 24 hodín:

Pri požiadavke na sledovanie reálneho stavu nabitia batérie v percentách (SOC) je nutné obstaranie sledovače batérie BMV700. Ten je vybavený exter

ním bočníkom, ktorým preteká všetka energia do a z batérie. Tieto informácie jsousledovačem zbierané, vyhodnocované a vizualizované na jeho vlastnom displeji. Jedná sa o užitočné zariadenia poskytujúce aj ďalšie dôležité údaje o systéme ako celkové množstvo odobratej energie, najhlbšie vybitie, čas od posledného plného nabitia batérie a ďalšie. Sledovač možno použiť samostatne alebo prepojiť s displejom Color Control GX (káblom VE.Direct – nie je súčasťou dodávky). Dáta zo sledovače sú postúpené displeji, tu vizualizované a prípadne prenášaná na VRM portál pre vzdialené sledovanie. Jedná o voliteľné odporúčané zariadenie, ktoré pre vlastné fungovanie systému nie je bezpodmienečne nutné. Systém sa dá kedykoľvek v budúcnosti o tento monitoring rozšíriť.

Vizualizácia prevádzkových stavov
V hornej časti na čelnom paneli EasySolaru sa prevádzkový stav meniča / nabíjačky vizualizuje trojicou LED diód:

Zelená LED dióda inverter:
– Ak trvalo svieti, je aktívny menič (odber energie zo solárneho systéme a / alebo z batérie)
– Ak nesvieti, je menič neaktívne, ale môže fungovať napájanie z rozvodnej siete
– Ak dióda bliká, je aktívna funkcia PowerAssist, teda soiuběžný odber ako s torvodné siete, tak zo solárneho systému a / alebo batérie (vysoký odber spotrebičmi)
Žltá LED dióda charger:
– Ak dióda svieti, je batéria dobíjaná z rozvodnej siete. Dobíjanie je v rýchlej počiatočnej fáze (bulk) alebo absorpčné (absorption) fázu (batéria je takmer dobitá)
– Ak dióda bliká, je dobíjanie vo fáze udržiavania (float), batéria je dobitá
Červená LED dióda alarm:
– Informuje o poruchových stavoch, teda preťaženie, vysokej teplote alebo nízkom napätí na batériu (batéria je vybitá)

Výhoda EasySolaru je v jeho kompaktnosti znižujúce nároky na vlastnú montáž a nutný minimálny inštalačný priestor. Rovnaký princíp fungovania ako u EasySolaru možno docieliť aj vyskladaním a samostatnou inštaláciou meniče / nabíjačky typovej rady MultiPlus alebo Quattro a solárneho MPPT regulátora (regulátorov). To platí napríklad pri požiadavke vyššieho výstupného výkonu meniča pre napájanie spotrebičov zo solárneho systému a / alebo batérie. Pre viac informácií kontaktujte spoločnosť Neosolar ako generálneho distribútora výrobkov Victron pre ČR.

záruky:
Na jednotky EasySolar je poskytovaná predĺžená plná záruka 5 rokov. To platí aj na ďalšie produkty spoločnosti Victron Energy (okrem batérií) vrátane doplnkových zariadení ako displej Color Control GX alebo sledovač batérie BMV700.

Victron Energy je svetovým lídrom na poli energetickej nezávislosti. Európska spoločnosť s vlastným výskumom, vývojom a 40 rokmi skúseností je zárukou kvality.

Technické parametre